Privacyverklaring, geschillen & algemene voorwaarden.

 

Feel Beautiful by An, te Ferwerd is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Geschillen 

Geschillen: Ons bedrijf is aangesloten bij de branche vereniging. Bij onverhoopte klachten waar wij samen niet uitkomen kan de branchevereniging hierbij als tussenpersoon bemiddelen. De afdeling die hier over gaat heet Wkkgz en is onafhandelijk. ( Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg). Mocht u een klacht hebben dan kunt u een email sturen naar info@feelbeautifulbyan.nl. De klacht moet duidelijk aantoonbaar zijn en bewezen worden dat dit door ons is veroorzaakt.

 

Algemene voorwaarden betreft afspraken en acties

Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de annulerings voorwaarden: 

- Afspraken kunnen uitsluitend 48 uur voor uw afspraak kosteloos worden verzet of geannuleerd.

- Bij een aantal behandelingen word een voorschot van 50% van de geboekte behandeling gevraagd. Dit bedrag word verrekend met het bedrag van de totale behandelin(en). Bij een No-Show, afzegging of annulering binnen 24 uur word dit voorschot als gemaakte kosten gerekend en is niet door de klant terug te vorderen!

- Annuleren of verzetten binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt 50% van de behandeling in rekening te brengen met een minimum van € 25,- per 30 min.

- Bij een no-show ( afspraak niet nakomen) wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

- Het verzetten of annuleren uitsluitend via een WA bericht of telefonisch. Niet via overige social media kanalen of via via.

- Kortingsbonnen kunnen niet worden ingeleverd bij Acties en Aanbiedingen.

 

Contactgegevens:

www.feelbeautifulbyan.nl t.a.v. A.N. van Schaik

info@feelbeautifulbyan.nl 

Joh. Wildeboerstraat 13  Ferwerd

Telnr: 06-83777219

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Feel Beautiful by An verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam, geslacht en geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@feelbeautifulbyan.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Feel Beautiful by An verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

De wettelijke grondslagen “Toestemming van betrokken persoon” en “Behartiging van gerechtvaardigde belangen” zijn hierop van toepassing.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Feel Beautiful by An neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Feel Beautiful by An) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Feel Beautiful by An bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Feel Beautiful by An verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Feel Beautiful by An gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Feel Beautiful by An en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@feelbeautifulbyan.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Feel Beautiful by An wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Feel Beautiful by An neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@feelbeautifulbyan.nl.

Amsterdam, 15-04-2020